Posiadamy aktualne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego.
Prowadzimy prace remontowe, spawalnicze oraz prace na instalacjach zagrożonych wybuchem.

Posiadamy aktualne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na: wytwarzanie, modernizację,
naprawy oraz na wytwarzanie w zakresie montażu:

  • kotłów parowych i wodnych;
  • stałych zbiorników ciśnieniowych;
  • zbiorników bezciśnieniowych, w tym przeznaczonych do magazynowania materiałów
  • niebezpiecznych o własnościach trujących lub żrących oraz materiałów ciekłych i palnych;
  • elementów ciśnieniowych i rurociągów.

Wykonujemy prace remontowe zbiorników, wymienników i całych instalacji pracujących przy ciśnieniach do 22,5 MPa.

Prace spawalnicze wykonujemy w oparciu o posiadane uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie spawania łukowego elektrodą otuloną, spawania łukowego w osłonie gazów aktywnych i obojętnych oraz spawania gazowego, acetylenowo-tlenowego. Nasi spawacze to wysoko wykwalifikowani pracownicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, posiadający odpowiednie uprawnienia UDT.

Prowadzimy prace na instalacjach zagrożonych wybuchem, gdzie czynnikiem niebezpiecznym jest metan, wodór, gaz syntezowy oraz instalacjach przewodzących substancje żrące, kwas siarkowy, fosforowy i fluorowodorowy.

Ponadto wykonujemy remonty:

  • urządzeń nawęglania, w tym podciągarek wagonów, wywrotnic wagonów, zwałowarek węgla, ładowarek i zasobników węgla oraz zespołów młynów węglowych;
  • urządzeń odpopielania, w tym wanien odżużlających wraz z napędami, kruszarek żużla, zbiorników popiołu, pyłoprzewodów, elektrofiltrów, cyklonów i multicyklonów; rusztów kotłów.

WYDARZENIA