Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Informacje o bezpieczeństwie

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz ochrona środowiska.

Bezpieczeństwo i zdrowie

Bezpieczeństwo pracowników spółki oraz pracowników podwykonawców i innych osób należy do naszych priorytetowych zadań. Szczególną wagę przykładamy do utrzymywania wysokiego poziomu bezpieczeństwa, minimalizowania występujących zagrożeń oraz podnoszenia świadomości pracowników w dziedzinie kultury bezpiecznej pracy.

Działamy w oparciu o przekonanie, iż pracownicy są najcenniejszym kapitałem spółki.

Rozwój zawodowy, doskonalenie wiedzy i umiejętności również w zakresie bezpieczeństwa idzie w parze z dbałością o dobrą atmosferę i przyjazne relacje między ludźmi w miejscu pracy. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i środowiska sprzyjającego rozwojowi pracowników jest głównym celem naszej polityki personalnej. Wysokie standardy pracy, również w obszarze bezpieczeństwa pozytywnie wpływa na postrzeganie nas, jako pracodawcy solidnego i godnego zaufania.

Szczególnie dużą rangę nadawano działaniom zmierzającym do minimalizowania i eliminowania zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Zwracamy również uwagę na konieczność zachowania wysokiego poziomu komunikacji zarówno wewnętrznej jak i komunikacji z klientami zewnętrznymi, która traktowana jest jako jedno z najważniejszych narzędzi umożliwiających osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Służą temu stosowane w spółce dobre praktyki polegające na spotkaniach i szkoleniach z przedstawicielami podwykonawców, ogólnodostępne informacje na temat zagrożeń i metod ich ograniczania oraz narzędzia w postaci kart komunikacji z podmiotami zewnętrznymi i regulamin bezpieczeństwa dla podwykonawców.

Ochrona środowiska

Jednym z najważniejszych elementów naszej działalności jest dbałość o ochronę naszego otoczenia – środowiska. Nasza działalność jest oparta na minimalizowaniu jej wpływu na środowisko naturalne.
Niezwykle istotne jest dla nas aby podczas prowadzenia działalności, oprócz samych względów ekonomicznych, mieć na uwadze nasze sąsiedztwo.
Potwierdzeniem tego podejścia jest kompleksowe uregulowanie gospodarki odpadami i usuwanie ich z miejsc ich wytwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wszystkie odpady wytwarzane przez nas podlegają segregacji i w dalszej kolejności przekazywane są do uprawnionych odbiorców w celu utylizacji lub dalszego recyklingu.
Wszystkie nasze działania prowadzone są w oparciu o dbałość o ochronę środowiska i spełnienie obowiązujących wymagań prawa.

Wyszukiwarka